ຈໍານວນດາຕ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ໝົດແລ້ວ, ກະລຸນາລົງທະບຽນແພັກເກດດາຕ້າ ຫຼື ນໍາໃຊ້ບໍລິການຢືມດາຕ້າ ເພື່ອສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ອີນເຕີເນັດ


Now your balance is not enough. Please recharge and register mobile internet package to use Internet of Unitel.


unitel